Sut gallwn ni eich helpu chi?

Cod Ansawdd Cartrefi Newydd

Mae'r Cod Ansawdd Cartrefi Newydd yn nodi'r gofynion y mae'n rhaid i'r datblygwyr sydd wedi'u cofrestru gyda'r Bwrdd Ansawdd Cartrefi Newydd eu mabwysiadu a chydymffurfio â hwy.

Mae 10 egwyddor sylfaenol y mae'n rhaid eu dilyn:

  • Tegwch: Trin cwsmeriaid yn deg drwy gydol y broses
  • Diogelwch: cwblhau gwaith yn unol â'r holl Reoliadau Adeiladu
  • Ansawdd: cwblhau'r holl waith i safon o ansawdd da
  • Gwasanaeth: sicrhau bod prosesau ar waith i fodloni'r holl ofynion lefel gwasanaeth cwsmeriaid
  • Ymatebolrwydd: bod yn glir, yn ymatebol ac yn amserol wrth ymateb i faterion cwsmeriaid
  • Tryloywder: darparu gwybodaeth glir a chywir am brynu cartref newydd
  • Annibyniaeth: sicrhau bod cwsmeriaid yn ymwybodol o'r angen i benodi cynghorwyr cyfreithiol annibynnol wrth brynu cartref newydd
  • Cynwysoldeb: adnabod cwsmeriaid sy'n agored i niwed a sicrhau y darperir cymorth priodol
  • Diogelwch: sicrhau bod prosesau ar waith i fodloni'r holl rwymedigaethau o dan y Cod, cynnwys unrhyw drefniadau ariannol
  • Cydymffurfio: cydymffurfio â holl ofynion y Bwrdd Ansawdd Cartrefi Newydd
New Homes Quality Board - Principles

Datblygwyr ac adeiladwyr tai

Datblygwyr ac adeiladwyr tai

Bydd y datblygwyr a'r adeiladwyr tai hynny sy'n dod yn Ddatblygwyr Cofrestredig gyda'r Bwrdd Ansawdd Cartrefi Newydd ac sy'n cytuno i gadw at y Cod Ansawdd Cartrefi Newydd yn dod yn awtomatig o dan awdurdodaeth Gwasanaeth yr Ombwdsmon Cartrefi Newydd.

Mae'r rhestr o Ddatblygwyr Cofrestredig i'w gweld yma.

Picture 8 News & Views 1

Sut i ddod yn Ddatblygwr Cofrestredig?

Mae'r Bwrdd Ansawdd Cartrefi Newydd yn gyfrifol am gofrestru datblygwyr/adeiladwyr tai fel Datblygwyr Cofrestredig.

I wybod mwy cliciwch yma neu e-bostiwch; info@nhqb.org.uk

Hand

Canllawiau i Ddatblygwyr ynghylch y Cod Ansawdd Cartrefi Newydd

Mae Canllawiau i Ddatblygwyr ynghylch y Cod Ansawdd Cartrefi Newydd ar gael yma.

08